Noteikumi

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

1. Vispārīgie noteikumi

Šie noteikumi nosaka Viesu nama administrācijas, turpmāk – Izīrētāja, Viesu nama klientu, turpmāk – Īrnieku un apmeklētāju tiesības, pienākumus un uzvedības normas uzturoties viesu namā „Veldzes Nams”, kas atrodas Saules ielā 83, Ventspilī, tālāk tekstā ‘’Viesu nams’’.

1.2. Telpas nodod lietošanā slēdzot Viesu nama izmantošanas līgumu (turpmāk – Līgums) ar Izīrētāju.

1.3. Atbildību par šo noteikumu neievērošanu, kā arī uzvedības normas, uzturoties Viesu nama pieguļošajā teritorijā, nosaka šie noteikumi, kuri ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

1.5. Īrnieka viesim uzturēšanās Viesu namā atļauta tikai no plkst. 9:00 līdz plkst. 23:00, katrs Īrnieks ir personīgi atbildīgs par sava viesa rīcību.

1.6. Īrnieks nodrošina, lai viņa viesi ievērotu Viesu nama iekšējos kārtības noteikumus. Īrnieks atbild par zaudējumiem, kas viesu vainas dēļ nodarīti Izīrētājam un/vai trešajai personai.

1.7. Īrnieks patstāvīgi atbild par īpašuma saglabāšanu izīrētajās telpās.

2. Īrnieka tiesības ir:

2.1. Izmantot lietošanā nodotās dzīvojamās telpas, iekārtas un koplietojamās telpas tām paredzētajiem mērķiem.

2.2. Izmantot Viesu nama inventāru, kuru pret parakstu izsniedz Viesu nama administrācija.

2.3. Izmantot citus pakalpojumus, kurus sniedz Viesu namā.

2.4. Strīdus risināt pārrunu veidā ar Viesu nama pārvaldnieku.

2.5. Informēt personīgi Viesu nama pārvaldnieku par konstatētajiem mantas defektiem vai nepilnībām Viesu nama darbībā, iesniegt priekšlikumus Viesu nama darba uzlabošanā.

3. Īrnieka pienākumi ir:

3.1. Izbraukšanas dienā, līdz plkst. 11:00 atbrīvot un nodot dzīvojamo telpu lietošanai derīgā stāvoklī, (t.sk. inventāru); nodot istabas atslēgas Viesu nama administrācijai.

3.2. Saglabāt Viesu nama īpašumu. Par zaudējumiem vainīgā persona atbild pilnā apmērā, ievērojot šajā punktā noteikto kārtību.  Ja inventārs vai cits Izīrētāja īpašums ir sabojāts vai zudis, Viesu nama administrācija sastāda aktu, kurš ir Pusēm saistošs arī gadījumā, ja to atsakās parakstīt Īrnieks.

3.3. Ienākot Viesu namā pēc administratora pieprasījuma stādīties priekšā un uzrādīt Īrnieka un Īrnieka viesa personību apliecinošu dokumentu, kā arī pēc pamatota pieprasījuma uzrādīt administratoram klāt esošo mantu saturu.

3.4. Nepieļaut nepiederošu personu atrašanos īrētajās telpās, Īrniekam klāt neesot. Nenodot īrējamo telpu atslēgas trešajām personām.

3.5. Laika posmā no plkst. 23:00 līdz plkst. 6:00, neveikt jebkāda veida darbību, kas rada troksni un pārsniedz attiecīgajā diennakts stundā noteikto akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu vai vides trokšņa robežlielumu, t. sk. Nespēlēt mūzikas instrumentus, neatskaņot audio ierakstus, neklausīties radio vai citas ierīces, ja tas var traucēt vai apgrūtināt citus Īrniekus, un skaņa ir dzirdama ārpus izīrētajām telpām. Pārējā diennakts laikā Īrnieka radītais troksnis nedrīkst traucēt citus Īrniekus un viesu nama darbiniekus. Ja šie noteikumi tiek pārkāpti, personāls var viesi lūgt atstāt Viesu nama telpas vai izlemt vērsties policijā.

3.6. Viesu nama dzīvojamajās telpās, kā arī koplietošanas telpās aizliegts:

3.6.1. Lietot alkoholu vai citas apreibinošas vielas;

3.6.2. Smēķēt! Ja tiek konstatēts, ka numurā ir smēķēts, tiek iekasēta papildus maksa EUR 50,00 par papildus uzkopšanu.

3.6.3. Bez iepriekšējas saskaņošanas numuros aizliegts dedzināt sveces (kā arī atstāt degošas sveces bez uzraudzības). Aizliegts ienest un uzglabāt ugunsnedrošus priekšmetus un vielas.

3.7. Ievērot vispārpieņemtās tīrības un kartības normas. Viesu nama pieguļošajā teritorijā ievērot kārtību un izvietotās norādes; Nepiesārņot telpas.

3.8. Bez Izīrētāja piekrišanas neveikt uzlabojumus vai papildinājumus instalācijās izīrētajās telpās un koplietošanas telpās. Mainīt dzīvojamo istabu, inventāru un istabas (dzīvokļu) atslēgas ir atļauts, tikai saskaņojot to ar Viesu nama pārvaldnieku.

3.9. Nelietot elektriskos sildītājus un ierīces, kas neatbilst elektrodrošības un ugunsdrošības prasībām, bet citas mazjaudīgās elektriskās ierīces lietot tikai saskaņojot ar Viesu nama administratoru. Elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm jābūt ar atzīmi par elektrodrošību un ugunsdrošību.

3.10. Nenovietot uz ārējām palodzēm priekšmetus.

3.11. Viesu namā atļauts uzturēties ar neliela un vidēja izmēra mājdzīvnieku (var tikt pieprasīta papildus samaksa). Dzīvnieku līdzņemšanu lūdzam pieteikt iepriekš. Suņiem jāpārvietojas pa Viesu namu ar pavadu saimnieka pavadībā.

3.12. Neturēt savas personīgās mantas ārpus izīrētās telpas.

3.13. Viesu nams neuzņemas atbildību par mantām, kas atstātas bez uzraudzības.

3.14. Patvaļīgi neiznest no savas istabas Viesu nama inventāru un citas vērtības.

3.15. Ielaist izīrētajās telpās Viesu nama darbiniekus, apsardzes dienesta darbiniekus, un saimnieciskā dienesta darbiniekus, lai veiktu inventāra, santehnikas un citu ierīču labošanu, to tehniskā stāvokļa pārbaudi, kā arī šo noteikumu ievērošanas kontroli.

3.16. Informēt Viesu nama personālu par novērotajiem šo noteikumu pārkāpumiem, tajā skaitā par prettiesisko telpu lietošanu, Izīrētāja īpašuma bojāšanu un citām nelikumībām Viesu namā, un paziņot to personīgi.

3.17. Ievērot izmantošanas līgumā starp pusēm nolīgtās, bet šajos noteikumos neiekļautās saistības.

3.18. Apmaksāt papildus pakalpojumus pēc Viesu nama apstiprinātiem izcenojumiem.

3.19. Īrnieks nodrošina, lai istabas un ēkas ieejas durvis vienmēr būtu slēgtas; par telpu pareizu ekspluatāciju un bojājumiem atbild Īrnieki.

4. Izīrētāja tiesības un pienākumi

4.1. Nodot Īrniekam dzīvojamo telpu labā stāvoklī

4.2.Netraucēt Īrniekam lietot izīrētās telpas, palīgtelpas, iekārtas, ierīces un pieguļošo teritoriju.

4.3. Veikt Viesu nama ēkas vispārējās un profilaktiskās apskates un apkopi.

4.4. Veikt telpu apskati, pārbaudīt iekārtu un ierīču tehnisko stāvokli un funkcionēšanu.

4.5. Sniegt norādījumus Īrniekiem sanitāri tehnisko un sanitāri higiēnisko prasību nodrošināšanai.

4.6. Viesu nama darbinieki ir tiesīgi divu cilvēku sastāvā ( avārijas gadījumā – viens cilvēks) bez Īrnieka klātbūtnes ieiet izīrētajās telpās, lai pārbaudītu telpas stāvokli ( novērstu avāriju), pēc telpas stāvokļa pārbaudes vai avārijas novēršanas, paziņot Īrniekam iemeslu, kādēļ tika veikta pārbaude, un kas tika konstatēts pārbaudē un/vai avārija novēršanai.

4.7. Viesu nama apkalpojošajam personālam ir tiesības atteikties apkalpot klientu, kas atrodas stiprā alkohola reibumā. Tādā gadījumā nauda par rezervētajiem un apmaksātajiem pakalpojumiem netiek atgriezta.

4.8. Vienpusēji izbeigt Viesu nama izmantošanas līgumu, ja Īrnieks nepilda šo noteikumu prasības vai Viesu nama izmantošanas Līguma saistības.